jump to navigation

பெரிய கோயில் ஊஞ்சல் – 8 – நிறைவுப் பகுதி October 24, 2008

Posted by sridharan in oonjal.
trackback

29. முருகன் உறை குறிஞ்சித் தேன் முல்லை பாய

முல்லை நிலத் தயிர் பால் நெய் மருதத்தோட

மருத நிலக் கொழும்பாகு நெய்தல் தேங்க

வரு புனல் காவிரி சூழ்ந்த வளத்தைப் பாடக்

கருமணியே மரகதமே முத்தே பொன்னே

கண்மணியே ஆருயிரே கனியே தேனே

அருள் புரிவாய் என்றவர் தம் அகத்துள் வைகும்

அணி அரங்க மாளிகையார் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – முருகன் உறைகின்ற குறிஞ்சி நிலத்தின் கருப்பொருளாகிய தேன் முல்லை நிலம் எங்கும் பாய்ந்தபடி உள்ளது. முல்லை நிலத்தின் கருப்பொருளாகிய தயிர், பால், நெய் முதலானவை மருத நிலம் எங்கும் ஓடுகின்றது; மருத நிலத்தின் விளை பொருளாகிய கரும்புச்சாறின் வெல்லப்பாகு நெய்தல் நிலம் எங்கும் ஓடுகிறது; இப்படியாக வளமாக உள்ள காவேரி சூழ்ந்த நீரைக் கொண்ட திருவரங்கத்தின் வளத்தைப் பாடியபடி உள்ளனர். ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் பலரும், “நீலமணி போன்றவனே! பச்சை நிறம் கொண்டவனே! முத்து போன்று ப்ரகாசிப்பவனே! தங்கம் போன்று அருமையானவனே! கண்ணில் உள்ள கருமணியே! இனிமையாக உள்ள கனி போன்றவனே! தேன் போன்று நினைத்தாலே இனிப்பவனே! கருணையைப் பொழிவாயாக”, என்று எண்ணியபடி உள்ளனர். இவர்களின் மனதில் புகுந்து தங்குகின்ற, அழகான திருவரங்கத்தில் உறைபவனே! ஸ்ரீரங்கநாதா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

30. புண்டரிகத்தவன் தவம் செய்து இறைஞ்சும் கோயில்

புரிசடையோன் புராணம் செய்து ஏத்தும் கோயில்

பண்டு இரவி குலத்து அரசர் பணிந்த கோயில்

பரிந்து இலங்கை கோன் கொணர்ந்து பதித்த கோயில்

மண்டபமும் கோபுரமும் மதிலும் செம்பொன்

மாளிகையும் தண்டலையும் மலிந்த கோயில்

அண்டர் தொழும் திருவரங்கம் பெரியகோயில்

அமர்ந்து உறையும் பெருமானார் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – ஸ்ரீரங்கநாதா! உன்னுடைய திருநாபியில் உள்ள தாமரையில் தோன்றிய நான்முகன் தவம் செய்து உண்டாக்கி, ஆராதனம் செய்யும் கோயில்; முறுக்கிவிட்ட சடை முடியுடன் கூடிய சிவன் ஸ்ரீரங்க மாஹாத்ம்யம் கொண்டு புகழ்ந்து ஏத்தும் கோயில்; முன்பு சூரிய வம்சத்தில் வந்த அரசர்கள் பணிந்து நின்ற கோயில்; இலங்கையின் அரசனாகிய விபீஷணன் மிகவும் விரும்பி கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்திய கோயில்; மண்டபங்கள், கோபுரங்கள், உயர்ந்த நீண்ட மதில் சுவர்கள், பொன்னால் வேயப்பட்ட மாளிகைகள், அழகான சோலைகள் சூழ்ந்துள்ள கோயில்; இந்த அண்டத்தில் உள்ள அனைவரும் தொழுதபடி நிற்கும் கோயில் – இத்தகைய திருவரங்கம் பெரியகோயிலில் சயனித்துள்ள பெரியபெருமாளே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

31. அரு வரங்கள் தரு பராங்குசனே ஆதி

ஆழ்வார்கள் தம்பிரான் ஆடிர் ஊசல்

இருவர் அங்கம் ஒளிக்கு அகலா இருட்டு அகற்றும்

எதிராசன் தம்பிரான் ஆடிர் ஊசல்

தரு வரங்கள் நீள் பொழில் கூரத்து வேத

ஆசாரியனார் தம்பிரான் ஆடிர் ஊசல்

திருவரங்கத்து அணி அரங்கன் திருமுற்றத்துத்

தெய்வங்கள் தம்பிரான் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – தன்னை அண்டிய அடியார்களுக்கு உயர்ந்த வரங்கள் பல அளிக்கின்ற நம்மாழ்வார் முதலா ஆழ்வார்களின் தலைவனே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக! சூரியன், சந்திரன் என்னும் இருவரின் உடலில் இருந்து வெளிப்படும் ப்ரகாசமான ஒளி பட்டாலும் நீங்காத அறியாமை என்னும் இருளை துரத்தவல்ல எம்பெருமானாரின் தலைவனே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக! சிறந்த மரங்கள் ஓங்கி நிற்கின்ற சோலைகளால் சூழப்பட்ட கூரம் என்னும் தேசத்தில் அவதரித்த வேதங்களில் சிறந்தவரான கூரத்தாழ்வானின் தலைவனே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக! திருவரங்கன் பெரியகோயிலில் உள்ள திருவரங்கன் திருமுற்றம் என்ற இடத்தில் வந்து தொழுகின்ற தேவதைகளின் தலைவனே! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

32. உணராத மதலை இளங்குதலைச் சொல்லை

உளம் உருகித் தந்தை தாய் உவக்குமாபோல்

தணவாமல் கற்பிப்பார் தம் சொல் கேட்டுத்

தத்தை உரைத்தத்தை ஆதரிக்குமா போல்

பணம் வாள் அரா முடிமேல் படி ஏழ் போற்றும்

பட்டர் திருத்தாட்கு அடிமைப்பட்ட காதல்

மணவாளதாசன் தன் புன்சொல் கொண்ட

மதில் அரங்கமணவாளர் ஆடிர் ஊசல்.

பொருள் – நன்றாகப் பேசத் தெரியாத சிறிய குழந்தையின் மழலை முற்றாத சொற்களைக் கேட்கும் தாய்-தந்தை மகிழ்வது போன்றும்; இடைவிடாமல் கல்வியைப் போதிப்பவர்கள், தங்களது சொல்லைக் கேட்ட கிளி அப்படியே பேசுவதை விரும்பு மகிழ்வது போன்றும் எனது சொற்களை ஏற்றாய். ஒளிவீசும் படங்களுடன் கூடிய ஆதிசேஷன் மீது உள்ள ஏழு உலகத்தில் உள்ளவர்களால் போற்றப்படும் ஸ்வாமி பராசரபட்டரின் திருவடிகள் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்ட அழகியமணவாளதாசன் என்னும் என்னுடைய தாழ்ந்த சொற்களையும் ஏற்றுக் கொண்டவனே! மதில்களால் சூழப்பட்ட திருவரங்கப் பெரியகோயிலில் சயனிக்கும் அழகியமணவாளா! ஊஞ்சல் ஆடுவாயாக!

நிறைவுப் பாட்டு

போது ஆரும் நான்முகனே முதலாய் உள்ள

புத்தேளிர் தொழுநாதன் புவனிக்கு எல்லாம்

ஆதாரமாம் தெய்வம் ஆன நாதன்

அனைத்து உயிர்க்கு நாதன் அணி அரங்கநாதன்

சீத அரவிந்த மலர்த் திருவின் நாதன்

திரு ஊசல் திருநாமம் ஒரு நால் எட்டும்

வேத ஆசாரிய பட்டர்க்கு அடிமையான

வெண்மணிப் பிள்ளைப்பெருமாள் விளம்பினானே.

பொருள் – தாமரையில் வாழ்கின்ற நான்முகன் முதலான அனைத்து தேவர்களும் போற்றும் ஸ்ரீரங்கநாதன்; அனைத்து உலகங்களுக்கும் ஆதாரமான தெய்வமாக உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதன்; அனைத்து உயிர்களின் நாதனாக உள்ள ஸ்ரீரங்கநாதன்; குளிர்ந்த தாமரை மலரில் வீற்றுள்ள ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் நாதன் – இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனைக் குறித்து, வேதங்களில் சிறந்த ஆசாரியரான ஸ்வாமி பராசரபட்டரின் அடிமையான பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார், இப்படியாக முப்பத்து இரண்டு ஊஞ்சல் பாடல்கள் அருளிச்செய்தார்.

ஸ்வாமி பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் அருளிச்செய்த

ஸ்ரீரங்கநாயகர் ஊசல் ஸம்பூர்ணம்

ஊஞ்சல் கண்டருளிய நம்பெருமாள் திருவடிகளே தஞ்சம்

ஸ்வாமி பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் திருவடிகளே தஞ்சம்

Advertisements

Comments»

1. v p sadagopan - October 26, 2008

thanks for reproducing this excellent classic with lucid prose explanation…….dasan sadagopa dasan

2. v p sadagopan - October 26, 2008

swami
excellent kainkaryam from you, this reproduction of pillaip perumal iyengar’s classic with lucid prose notation…..

3. Gomatam Madhavachari - October 28, 2008

Dear Swamin, simply superb. The unjal song narrated is rare piece which no one can get. Thank you for your reproduction of Pillip Perumal Iyengar’ narration. Please sorry for deviating from your views that Kurinji is suppose to be the place for Lord Narayana according to Vedas — viz. in Jayati Homam, we say, “Vishnu Parvataanaam Adhipathi”, meaning Lord Vishnu’s abode place is hill. In Badrinath, Ahobilam, Thirumala, Saalagramam, Hastigiri (Kanchipuram) etc. Lord Narayana himself took his holy abode for the benediction and welfare of the Bhaktas. So kindly, hereafter make sure that Kurinji is meant for Lord Narayana. Hope you would take it in a lighter sense. Thank you for everything.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: